Půjčovní řád

Půjčovní řád

Pronajímatel: TOREX BOHEMIA s.r.o. Prosečská 117 CZ-468 04 Jablonec nad Nisou Czech Republic

 1. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání na sjednanou dobu a nájemce se zavazuje platit za předmět pronájmu nájemné a složit pronajímateli sjednanou vratnou zálohu na poškození předmětu pronájmu (jistinu). Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem věci bez udání důvodu.
 2. Pokud není sjednáno jinak, nájemné a jistina se stanovuje dohodou a to ve výši uvedené na internetových stránkách provozovatele.
 3. Nájemcem předmětu pronájmu se může stát osoba starší 18 let na základě předložení dokladu totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz apod.), právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.
 4. Nájemce předmětu pronájmu souhlasí, aby pro účely zapůjčení a evidence pořídil a archivoval pronajímatel fotokopie předloženého dokladu totožnosti osoby, která je nájemcem nebo je oprávněna za nájemce jednat.
 5. Pronajímatel závazně rezervuje předmět pronájmu na až základě objednávky nájemce a zaplacením rezervačního poplatku. Rezervační poplatek se stanovuje na 50% ceny z celkového půjčovného.
 6. Po zaplacení rezervačního poplatku má nájemce právo písemně od objednávky odstoupit, je však povinnen uhradit odstupné:
  1. Při odstoupení doručeném pronajímateli 60 a více dnů před termínem dohodnutého pronájmu činí odstupné 40%z celkové ceny  pronájmu uvedeného v objednávce.
  2. Při odstoupení doručeném pronajímateli 31až 60 dnů před termínem dohodnutého pronájmu činí odstupné 70% z celkové ceny  pronájmu uvedeného v objednávce.
  3. Při odstoupení doručeném pronajímateli 30 a méně dnů před termínem dohodnutého pronájmu činí odstupné 90% z celkové ceny  pronájmu uvedeného v objednávce.
 7. Nájemce má možnost nejpozději 30 dnů před dohodnutým pronájmem provést změnu termínu pronájmu na jiný volný termín, je však povinnen uhradit pronajímateli částku ve výši 300,- za provedení změny.
 8. Vratná záloha na poškození se skládá v hotovosti při přebrání předmětů pronájmu nájemcem nebo převodem na účet provozovatele v případě, že předmět pronájmu je zasílán nájemci přepravcem.
 9. Pronajímatel se zavazuje, že předmět nájmu bude před předáním nebo před odesláním nájemci (poštou, přepravcem) překontrolován. Nájemce se zavazuje zkontrolovat předmět nájmu při převzetí od pronajímatele nebo přepravce a v případě zjištění nedostatků ihned informovat pronajímatele.
 10. Pokud si nájemce přeje předmět zaslat přepravcem (např. poštou, PPL),  nese nájemce plnou odpovědnost za ztrátu či poškození předmětu při přepravě a hradí přepravné. V těchto případech se má za to, že pronajímatel splní svou povinnosti předat předmět nájemci předáním předmětu přepravci a nájemce splní svou povinnost vrátit předmět nájmu okamžikem předání předmětu nájmu přepravcem pronajímateli.
 11. Pronajímatel má právo nevydat předmět pronájmu nájemci do pronájmu, pokud nájemce neuhradil celé nájemné a jistinu před osobním předáním nebo odesláním předmětu pronájmu.
 12. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce se základními pravidly užívání věci, pokud tato pravidla nejsou obecně známa. Nájemce se zavazuje užívat věc řádně v souladu s jejími určením, dodržovat základní pravidla užívání věci a chránit věc před poškozením, zničením nebo ztrátou.
 13. Nájemce není oprávněn přenechat věc k užívání jiné osobě.
 14. Nájemce je povinen seznámit se při převzetí věci s jejím technickým stavem a potvrdit pronajímateli, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s jeho užíváním, tak jak to vyžaduje Občanský zákoník v platném znění.
 15. Nájemce se zavazuje vyzvednout předměty pronájmu v den počátku pronájmu dohodnutého v objednávce nejpozději do 16.00h na adrese provozovna provozovatele (TOREX BOHEMIA s.r.o. Prosečská 117 CZ-468 04 Jablonec nad Nisou Czech Republic). Nájemce může také pověřit odpovědnou osobu pro vyzvednutí předmětu pronájmu, ale vždy je vyzvednutí možné jen s originálem objednávky, který nájemce obdrží při rezervaci.
 16. Nájemce se zavazuje předměty pronájmu vrátit pronajímateli do 13.00h posledního dne termínu pronájmu uvedeného v objednávce a to ve stavu v jakém mu byla předána s přihlédnutím na obvyklé opotřebení. V případě prodlení se nájemce zavazuje zaplatit 35% z ceny celkového pronájmu za každý započatý den, přičemž den prodlení se počítá od 13.00h každého kalendářního dne. Při vráceni věci před dohodnutou dobou se zbylé nájemné nevrací.
 17. V případech, kdy je předmět nájmu dodáván vypraný a vyžehlený, vrací jej nájemce také vypraný a vyžehlený.
 18. Pronajímatel se zavazuje bezodkladně po převzetí předmětu nájmu od nájemce, překontrolovat stav předmětu nájmu. Pokud neshledá na předmětu nájmu vady, vrátí jistinu v hotovosti nebo ve lhůtě do 10 pracovních dnů na účet nájemce. O případných vadách vyhotoví protokol a protokol předá nebo zašle nájemci. Při poškození předmětu nájmu hradí nájemce opravu poškozené části a takto způsobené škody na předmětu nájmu budou opraveny a hrazeny z kauce, kterou nájemce pronajímateli předal před zapůjčením zboží. Případný rozdíl bude nájemci vrácen po provedené opravě.
 19. Nájemce se zavazuje předměty pronájmu vrátit v obalech nebo přepravních boxech, ve kterých byly pronajímatelem předány. Při zničení a nebo ztrátě se zavazuje nájemce pronajimateli uhradit hodnotu obalu až do výše 500,- dle typu obalu.
 20. Při ztrátě či velkém poškození předmětu pronájmu se zákazník zavazuje uhradit pronajímateli plnou cenu věci pronájmu. Zároveň se stává majitelem daného předmětu pronájmu a pronajímatel je povinnen po zaplacení předmět pronájmu nájemci předat.
 21. Povinnost nájemce nahradit pronajímateli škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 22. Má-li věc, která byla pronajata, vady, pro které ji nelze řádně užívat nebo které takové užívání ztěžují, má nájemce právo, aby mu byla poskytnuta jiná věc sloužící témuž účelu. Kromě toho má právo na prominutí nájemného nebo na slevu z nájemného za dobu, po kterou věc nemohl pro její vadu řádně užívat buď vůbec, nebo jen za ztížených podmínek.
 23. Pronajímatel nezodpovídá za případné škody na zdraví a majetku nájemce či třetích osob způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu nebo za škody vzniklé nedodáním předmětu nájmu včas v požadované kvalitě nebo množství.
 24. Odpovědnost pronajímatele vůči nájemci za způsobenou škodu je omezena částkou poskytnuté nájemcem pronajímateli.
 25. Nájemce je povinen při užívání věci dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné předpisy (zejména pak požární, hygienické a BOZP předpisy) .

Podmínky platné od 1. 11.2013